schwarz-düser • düser museumsgestalter architekten
   
»Anders!Kloster.«
Wanderausstellung | 2012
 
Ingelheim im Nationalsozialismus | 2011
 
»meet your neighbours«
Wanderausstellung | 2011
   
»Wald im Wandel«
BUGA Koblenz | 2011
 
Tomi Ungerer »Gedanken bleiben frei« | 2010
 
»Anleitung zum Selberdenken«
Literaturmuseum KA | 2010
   
»Georg Lukacs«
Literaturmuseum KA | 2010
 
»Joseph Durm«
Infocenter Karlsruhe | 2006
 
»Kino und Film in Rüsselsheim« | 2006